MANAGING COMMITTEE OF NOGS FOR THE YEAR 2019-2020.

President Dr. Nalini Bagul Email: bagulhospital@gmail.com
(Mobile No:+919822063703)
Org. Secretary Dr. Umesh Marathe Email: umeshmarathe15@gmail.com
(Mobile No:+919822073464)
Vice Presidents Dr. Kanchan Desale
Dr. Jogesh Bachhav
Treasurer Dr. Nivedita Pawar
Joint Secretary Dr. Kavita Gadekar
Representative to FOGSI Dr. Varsha Baste (MBBS, DGO Diploma in Infertility,Germany,
Mobile No:+919922111854)
Co-op Members Dr. Shodhan Gondkar
Dr. Varsha Lahade
Dr. Manisha Jagtap
Dr. Anjali Kulkarni

PRESIDENTS AND SECRETARIES OF NOGS (2006- 2019)

Year President Secretary
2006-07 Dr. Prashant Purandare Dr. Raviraj Khairnar
2007-08 Dr. Aparna Upadhye Dr. Sanjay Kadam
2008-09 Dr. Vijaya Bhadupote Dr. Gauri Karandikar
2009-10 Dr. Mrs Aruna Wankhede Dr. Shekhar Amle
2010-11 Dr. Abhay Sukhatme Dr. Sangita Wagh
2011-12 Dr. Sucheta Bachhav Dr. Jogesh Bachhav
2012-13 Dr. Vasant Kawade Dr. Archana Khairnar
2013-14 Dr. Rumy Patel Dr. Ashutosh Thole
2014-15 Dr. Varsha Baste Dr. Shodhan Gondkar
2015-16 Dr. Sujata Kulkarni Dr. Sushma Bhutada
2016-17 Dr. Nivedita Pawar Dr. Varsha Lahade
2017-18 Dr. Vikas Gorhe Dr. Anand Tambat
2018-19 Dr. Chandrakant Sankalecha Dr. Pramod M. Patil